Copyright © 2016-2020 Wolne Miasto Siemianowice 

Designed by DronAir.pl

Stowarzyszenie Wolne Siemianowice

To źródło aktualnych i często niewygodnych faktów o Twoim mieście pomijanych przez inne media. Codzienna dawka świeżych informacji z kategorii: społeczne, gospodarka, polityka, sport, kultura i inne. Felietony i ciekawostki z miasta i okolic czyli cykl "U nas w ogródku..." oraz "Co za miedzą piszczy.."

Skład Redakcji:

Redaktor Naczelny: Janusz Ławecki

Redaktorzy:

 

Skład Redakcji:

Redaktor Naczelny: 

Janusz Ławecki

Redaktorzy: 


Korzystanie z portalu oznacza akceptację Polityka Cookies.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

 

 

WOLNE MIASTO SIEMIANOWICE

FAKTY I WYDARZENIA Z REGIONU

Artykuły


 

PUBLIKACJE

GALERIA

21 kwietnia 2021

Mamy tylko 3 dni czasu na złożenie uwag do postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla firmy Gesto. Termin upływa 23 kwietnia 2021r w piątek.

Treść Uwag zamieszczam poniżej w formie plików JPG, które wystarczy tylko wydrukować i wypełnić dane adresowe, podpisać na końcu, zeskanować i wysłać e-mailem na adres:

 

ekologia@chorzow.eu

urzad@chorzow.eu

 

lub listem poleconym na adres:

 

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1

41-500 Chorzów

Uwagi od mieszkańców Katowic w wersji edytowalnej:

 

Katowice, dnia kwietnia 2021 r.

 

…………………………………………………………..

(Imię i nazwisko)

 

 

…………………………………………………………..

(Ulica, numer domu, numer mieszkania)

 

Katowice

 

Szanowny Pan Andrzej Kotala

Prezydent Miasta Chorzów

Rynek 1, 41-500 Chorzów

 

Znak sprawy: UE.III.6220.2.2021.AK3

 

Uwagi

do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Firmy Gesto Krzysztof Szczepaniak w Siemianowicach Śląskich

 

 

W związku opublikowaną przez Prezydenta Miasta Chorzów informacją z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja części istniejących obiektów, placów składowych (magazynowych) Firmy Gesto Krzysztof Szczepaniak, zlokalizowanych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Mysłowickiej 36, na potrzeby nowoczesnego zakładu odzysku odpadów przemysłowych”(sygnatura: UE.III.6220.2.2021.AK3), niniejszym zgłaszam uwagi do ww. postępowania i poniżej wyjaśniam co następuje.

 

Zgodnie z przygotowanym przez Wnioskodawcę – Firmę Gesto, Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport), w ramach zamierzenia inwestycyjnego planowane jest uruchomienie zakładu odzysku odpadów przemysłowych, w skład którego będą wchodzić trzy niezależne instalacje: (1) do produkcji paliwa RDF z opadów w postaci wyeksploatowanych drewnianych podkładów kolejowych, (2) do odzysku odpadów występujących w postaci gumy oraz (3) do produkcji kruszyw budowlanych z opadów w postaci gruzu oraz zanieczyszczonego kruszywa torowego. Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Wielkość planowanej inwestycji i jej niewielka odległość od zabudowy mieszkaniowej, spowoduje, że inwestycja ta będzie bardzo uciążliwa – wpłynie negatywnie nie tylko na stan środowiska, ale przede wszystkim na życie i zdrowie ludzi. Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w niewielkiej odległości od granicy Katowic. Pierwsza zabudowa mieszkaniowa znajduje się już około 10 metrów od granicy działki Firmy Gesto, na ulicy Żwirowej. Kolejne budynki mieszkalne znajdują się w niewielkiej odległości wynoszącej około 300 m od ww. terenu. Planowane przedsięwzięcie budzi ogromne zaniepokojenie zarówno wśród mieszkańców Katowic, jak i pracowników pobliskich przedsiębiorstw.

***

Firma Gesto, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączyła raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport). Po analizie Raportu, stwierdzić należy, iż nie może on stanowić miarodajnego źródła informacji na temat planowanego przedsięwzięcia. Przykładowo chociażby wskazać należy, iż w Raporcie wskazane zostało, iż „eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać w sposób negatywny na zdrowie i życie ludzi” (s. 60 Raportu). Z powyższym twierdzeniem nie sposób się zgodzić. Należy stanowczo podkreślić, iż podczas przetwarzania odpadów niebezpiecznych w postaci wyeksploatowanych drewnianych podkładów kolejowych, które nasączone są olejem kreozotowym otrzymywanym w wyniku destylacji smoły węglowej, do powietrza emitowane są silnie toksyczne i rakotwórcze substancje, które generują realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi (podobnie jak azbest). Kwestia ta została całkowicie pominięta w przygotowanym Raporcie.

Inwestycja, jak wynika z Raportu, będzie generować także bardzo duży hałas. Nie można tracić z pola widzenia, iż eksploatacja planowanych instalacji ma następować przez 16 godzin w ciągu doby. Tym samym, od godziny 6.00 do 22.00 nieustannie pracować będą mechaniczne rozdrabniarki do odzysku odpadów. Występowanie uciążliwości nie będzie więc sporadyczne, czy okresowe, lecz będzie stanem permanentnym. Można sobie zatem wyobrazić, jak uciążliwy będzie skutek w postaci oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia, tym bardziej, iż najbliższa zabudowa mieszkaniowa sąsiaduje bezpośrednio z zakładem. Hałas związany będzie także z samym transportem odpadów - Firma planuje bowiem przetwarzać rocznie 200 000 ton gruzu, 60 000 ton taśm gumowych oraz 80 000 ton podkładów kolejowych, które muszą zostać dostarczone na teren zakładu oraz wywiezione do dalszego użytkowania. Już z pobieżnych wyliczeń można ustalić ruch potężnych pojazdów na 200-300 tirów każdego dnia pracy zakładu co daje 1 pojazd co 3 minuty i tak od 6.00 do 22.00. Nie należy zapominać także o uciążliwościach zapachowych związanych z ulatnianiem się do powietrza chemicznych substancji związanych z przetwarzaniem gumy, silnie trujących podkładów kolejowych, a także znacznym zapyleniem powietrza. Hałas, drgania, zapylenie wykraczać będą poza obszar inwestycji, zaś przedstawione w Raporcie środki mające na celu zmniejszenie uciążliwości przedsięwzięcia – w tym posadowienie instalacji wewnątrz zadaszonych hal, czy też okresowe zraszanie terenu wodą, nie są odpowiednie i wystarczające dla planowanej skali zamierzeń wnioskodawcy.

Co znamienne, skutki i uciążliwości związane z prowadzeniem tej działalności już dziś są mieszkańcom znane. Firma Gesto na przedmiotowym terenie, bez wymaganego zezwolenia, składuje i przetwarza bez jakiegokolwiek zabezpieczenia, ogromne ilości łatwopalnych podkładów kolejowych, palet drewnianych, opon. Powyższe potwierdzone zostało podczas kontroli przeprowadzanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach m.in. w dniach 25 marca 2020 r. oraz w lipcu i sierpniu 2020 r., w ramach których ww. organ stwierdził zbieranie oraz przetwarzanie odpadów bez wymaganego prawem zezwolenia.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z ważniejszych środków dowodowych w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Należy jednak pamiętać, że raport ten ma charakter dokumentu prywatnego Inwestora – tutaj Firmy Gesto i nie stanowi on dokumentu urzędowego, co powoduje, że nie korzysta z domniemania zgodności jego treści ze stanem faktycznym. W związku z tym, to na organach prowadzących postępowanie każdorazowo spoczywa obowiązek oceny Raportu. Samo bowiem sporządzenie i przedłożenie Raportu przez Inwestora nie zwalnia organu od weryfikowania zawartych w nim danych i samodzielnych ustaleń w zakresie ochrony środowiska.

Przedłożony przez Firmę Gesto Raport pełen jest nieścisłości, pojęć niedookreślonych, postulatów - powyższe budzi poważną obawę, iż w rzeczywistości, wszelkie działania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi (które i tak uznać należy za niewystarczające) będą miały jedynie pozorny charakter. Realizacja przedsięwzięcia w rzeczywistości będzie miała większe oddziaływanie niż przewidziane w Raporcie. Powyższe nie pozwala uznać go za pełnowartościowy materiał dowodowy. 

***

Należy także wskazać, iż teren realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Siemianowicach Śląskich nr 411/98 z dnia 12 lutego 1998 r. i oznaczony został symbolem PP – obszar przemysłowy z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy i magazyny. Żaden jednak z zapisów miejscowego planu nie dopuszcza na przedmiotowym terenie prowadzenia działalności związanej z gospodarką odpadami, zaś niezgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi przesłankę odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 80 ust 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

***

Na zakończenie wskazać należy, iż obecnie prowadzona przez Firmę Gesto na przedmiotowym terenie działalność – w tym składowanie i przetwarzanie na „wolnym powietrzu”, ogromnych ilości łatwopalnych odpadów niebezpiecznych, w postaci podkładów kolejowych, nie pozostawia nadziei, iż w toku dalszej działalności Firma ta będzie respektować obowiązujące przepisy prawa.

Mając na względzie powyższe, zwracam się z prośbą o bardzo wnikliwą analizę niniejszej sprawy oraz o odmowę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Skala planowanej inwestycji spowoduje, że przedsięwzięcie będzie nie tylko negatywnie oddziaływać na środowisko, ale także na życie i zdrowie mieszkańców i ich rodzin. W powyższych okolicznościach przyznanie prymatu ochronie środowiska i interesowi społecznemu nad interesem prywatnym Inwestora zgodne będzie także z wyrażoną w art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także w art. 3 pkt 50) ustawy Prawo ochrony środowiska zasadą zrównoważonego rozwoju, która sprowadza się do nakazu wyważenia racji ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

 

Z poważaniem,

 

 

_________________

 

Uwagi od mieszkańców Siemianowic w wersji edytowalnej:

 

 

Siemianowice Śląskie, dnia kwietnia 2021 r.

 

…………………………………………………………..

(Imię i nazwisko)

 

 

…………………………………………………………..

(Ulica, numer domu, numer mieszkania)

 

Siemianowice Śląskie

 

Szanowny Pan Andrzej Kotala

Prezydent Miasta Chorzów

Rynek 1, 41-500 Chorzów

 

Znak sprawy: UE.III.6220.2.2021.AK3

 

Uwagi

do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Firmy Gesto Krzysztof Szczepianiak w Siemianowicach Śląskich

 

 

W związku opublikowaną przez Prezydenta Miasta Chorzów informacją z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnegozmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja części istniejących obiektów, placów składowych (magazynowych) Firmy Gesto Krzysztof Szczepianiak, zlokalizowanych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Mysłowickiej 36, na potrzeby nowoczesnego zakładu odzysku odpadów przemysłowych”(sygnatura: UE.III.6220.2.2021.AK3), niniejszym zgłaszam uwagi do ww. postępowania i poniżej wyjaśniam co następuje.

 

Zgodnie z przygotowanym przez Wnioskodawcę – Firmę Gesto, Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport), w ramach zamierzenia inwestycyjnego planowane jest uruchomienie zakładu odzysku odpadów przemysłowych, w skład którego będą wchodzić trzy niezależne instalacje: (1) do produkcji paliwa RDF z opadów w postaci wyeksploatowanych drewnianych podkładów kolejowych, (2) do odzysku odpadów występujących w postaci gumy oraz (3) do produkcji kruszyw budowlanych z opadów w postaci gruzu oraz zanieczyszczonego kruszywa torowego. Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Wielkość planowanej inwestycji i jej niewielka odległość od zabudowy mieszkaniowej, spowoduje, że inwestycja ta będzie bardzo uciążliwa – wpłynie negatywnie nie tylko na stan środowiska, ale przede wszystkim na życie i zdrowie ludzi. Pierwsza zabudowa mieszkaniowa znajduje się już około 10 metrów od granicy działki na której planowana jest inwestycja. Planowane przedsięwzięcie budzi ogromne zaniepokojenie zarówno wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich, jak i pracowników pobliskich przedsiębiorstw.

***

Firma Gesto, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączyła raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport). Po analizie Raportu, stwierdzić należy, iż nie może on stanowić miarodajnego źródła informacji na temat planowanego przedsięwzięcia.Przykładowo chociażby wskazać, należy, iż w Raporcie wskazane zostało, iż „eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać w sposób negatywny na zdrowie i życie ludzi” (s. 60 Raportu). Z powyższym twierdzeniem nie sposób się zgodzić.Należy stanowczo podkreślić, iż podczas przetwarzania odpadów niebezpiecznych w postaci wyeksploatowanych drewnianych podkładów kolejowych, które nasączone są olejem kreozotowym otrzymywanym w wyniku destylacji smoły węglowej, do powietrza emitowane są silnie toksyczne i rakotwórcze substancje, które generują realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi (podobnie jak azbest). Kwestia ta została całkowicie pominięta w przygotowanym Raporcie.

Inwestycja, jak wynika z Raportu, będzie generować także bardzo duży hałas. Nie można tracić z pola widzenia, iż eksploatacja planowanych instalacji ma następować przez 16 godzin w ciągu doby. Tym samym, od godziny 6.00 do 22.00 nieustannie pracować będą mechaniczne rozdrabniarki do odzysku odpadów. Występowanie uciążliwości nie będzie więc sporadyczne, czy okresowe, lecz będzie stanem permanentnym. Można sobie zatem wyobrazić, jak uciążliwy będzie skutek w postaci oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia, tym bardziej, iż najbliższa zabudowa mieszkaniowa sąsiaduje bezpośrednio z zakładem. Hałas związany będzie także z samym transportem odpadów - Firma planuje bowiem przetwarzać rocznie 200 000 ton gruzu, 60 000 ton taśm gumowych oraz 80 000 ton podkładów kolejowych, które muszą zostać dostarczone na teren zakładu oraz wywiezione do dalszego użytkowania. Już z pobieżnych wyliczeń można ustalić ruch potężnych pojazdów na 200-300 tirów każdego dnia pracy zakładu co daje 1 pojazd co 3 minuty i tak od 6.00 do 22.00. Nie należy zapominać także o uciążliwościach zapachowych związanych z ulatnianiem się do powietrza chemicznych substancji związanych z przetwarzaniem gumy, silnie trujących podkładów kolejowych, a także znacznym zapyleniem powietrza. Hałas, drgania, zapylenie wykraczać będą poza obszar inwestycji, zaś przedstawione w Raporcie środki mające na celu zmniejszenie uciążliwości przedsięwzięcia – w tym posadowienie instalacji wewnątrz zadaszonych hal, czy też okresowe zraszanie terenu wodą, nie są odpowiednie i wystarczające dla planowanej skali zamierzeń Wnioskodawcy.

Co znamienne, skutki i uciążliwości związane z prowadzeniem tej działalności już dziś są mieszkańcom znane. Firma Gesto na przedmiotowym terenie, bez wymaganego zezwolenia, składuje i przetwarza bez jakiegokolwiek zabezpieczenia, ogromne ilości łatwopalnych podkładów kolejowych, palet drewnianych, opon. Powyższe potwierdzone zostało podczas kontroli przeprowadzanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach m.in. w dniach 25 marca 2020 r. oraz w lipcu i sierpniu 2020 r., w ramach których ww. organ stwierdził zbieranie oraz przetwarzanie odpadów bez wymaganego prawem zezwolenia.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z ważniejszych środków dowodowych w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Należy jednak pamiętać, że raport ten ma charakter dokumentu prywatnego Inwestora – tutaj Firmy Gesto i nie stanowi on dokumentu urzędowego, co powoduje, że nie korzysta z domniemania zgodności jego treści ze stanem faktycznym. W związku z tym, to na organach prowadzących postępowanie każdorazowo spoczywa obowiązek oceny Raportu. Samo bowiem sporządzenie i przedłożenie Raportu przez Inwestora nie zwalnia organu od weryfikowania zawartych w nim danych i samodzielnych ustaleń w zakresie ochrony środowiska.

Przedłożony przez Firmę Gesto Raport pełen jest nieścisłości, pojęć niedookreślonych, postulatów - powyższe budzi poważną obawę, iż w rzeczywistości, wszelkie działania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi (które i tak uznać należy za niewystarczające) będą miały jedynie pozorny charakter. Realizacja przedsięwzięcia w rzeczywistości będzie miała większe oddziaływanie niż przewidziane w Raporcie. Powyższe nie pozwala uznać go za pełnowartościowy materiał dowodowy. 

***

Należy także wskazać, iż teren realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Siemianowicach Śląskich nr 411/98 z dnia 12 lutego 1998 r. i oznaczony został symbolem PP – obszar przemysłowy z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy i magazyny. Żaden jednak z zapisów miejscowego planu nie dopuszcza na przedmiotowym terenie prowadzenia działalności związanej z gospodarką odpadami, zaś niezgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi przesłankę odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 80 ust 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

***

Na zakończenie wskazać należy, iż obecnie prowadzona przez Firmę Gesto na przedmiotowym terenie działalność – w tym składowanie i przetwarzanie na „wolnym powietrzu”, ogromnych ilości łatwopalnych odpadów niebezpiecznych, nie pozostawia nadziei, iż w toku dalszej działalności Firma ta będzie respektować obowiązujące przepisy prawa.

Mając na względzie powyższe, zwracam się z prośbą o bardzo wnikliwą analizę niniejszej sprawy oraz o odmowę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Skala planowanej inwestycji spowoduje, że przedsięwzięcie będzie nie tylko negatywnie oddziaływać na środowisko, ale także na życie i zdrowie mieszkańców i ich rodzin. W powyższych okolicznościach przyznanie prymatu ochronie środowiska i interesowi społecznemu nad interesem prywatnym Inwestora, zgodne będzie także z wyrażoną w art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także w art. 3 pkt. 50 ustawy Prawo ochrony środowiska, zasadą zrównoważonego rozwoju, która sprowadza się do nakazu wyważenia racji ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

 

Z poważaniem,

 

 

__________________

 

 

 

 

Uwagi dla mieszkańców Katowic plik JPG do pobrania:

strona 1

Strona 2

Strona 3

Poniżej treść uwag dla mieszkańców Siemianowic:

Strona 1

Strona 2

Strona 3

 

 

Autor Janusz Ławecki

Mamy 3 dni na złożenie uwag w sprawie przetwórni podkładów na terenie firmy GESTO